PROMOCIONDELASALD

PROMOCION DE LA SAL DU
EN EL TRABAJO
Gama Ga Pmmczlcicfm E115? Ia Salmj an al TFEIDBHII


iNDICE
l. Presentacién
ll. Antecedentas
Ill. Objetivo
Iv. Implementacién


1. Raspanaabla
2. Conformacién da un camité
3. Prematuraalas
4. Linea base
5. ldantificacian da araaa da majara


V. Ejes cle accién
a) Alimentacién aaludabla
I Principioa
I Estratagiaa


1) Frutivaras
2) Hidratate
3) Nuastra aspacia saludabla
4) Sarnilla sambracia
5) Canasta inatitucianal


b) Actividad flsiaa
I Principiaa
I Estratagias


1) Pausa activa
2) Gradivaras
3) Al trabaja an bici
4) Campeanata intarna da deportaa


c) Pravancibn da canaumaa nocivaa
1)Tabaca


I Principiaa
I Banaficiaa
I Eatratagiaa


2) Alcohol
I Principius
I Banaficiaa
I Eatrategiaa


VI. Activaciones


3
4
5
5
5
5
6
6
6


(fl
lfi


C
D


13
15
17
2O


22
22


23
25
3O
32


33
33
33


36
36
36


.36
l. Prasantacién


"AGITAR" as sinénirno cla ravolucionar, vibrar, accionar, Fr'ravar, ramovar.


AGITA TU MUNDO implica un Gambia cia aptituci para avitar a] aadantariamp, practicar
una buana alimantacién y raphazar al panaump cla prpduratpa npcivaa, partiandp ppr infarmar
appra al impaptp cla accianaa aaluclablaa qua aa puaclan claaarrpllar an al aapacip lalapral.
taiaa camp: ppmar traa frutaa al dia, utilizar Iaa aaaalaraa an lugar dal ascanapr. usar la Dick
clata a carninar para Hagar al trabaja y avitar a raduair al apnauma cla praductaa cia tabaap a
alpphal.


El Miniataria cla Salucl Pablica clal Ecuaclar. a travaa cla la Diraccipn Nacianal cla Pramacian
01a [a Salud, prapana AGITAR a laa amplaadaa pal aaatar privaaa y funaipnariaa pal aaatar
pflplica. parmitiéndplaa racanapar y daaarrallar aacipnaa qua tianan un impaptp diraatp an au
salad.


iAGITA TU IVIUNDO!
Gui'a do Promooion do la Salud on ol Traloajo


ll. Antocodontoo
El Eouador ha avanzado muoho a lo largo do lao Llltirnao dooadao on la roduooion do la mortalldad,
ooooolalrnonto rolaoionada oon lao onlorrnodadoo lofoooiooao. Aotualrnonto la ooporanza do vida oo
do ?6,2 afioo, ouando haoo doo dooadao ora do aoonao 55 afioo, do rnodo duo loo roolon naoldoo
podran vlvlr, on promodio, 20 afioo mao duo ooo aoooloo.


Sin ombargo. la Enouoota Naoional do Salud y Nutrioldo {ENSANUT} noo informa duo ootarnoo
ulviondo una vordadora ooidornia do oobrooooo y oloooidadr oauoada por ooa mala allrnontaoion, on
la duo orodominan alirnontoo orooooadoo o hloororooooadoo, y ol oonourno oxoooivo do oal, azooar y
graoao. 2 do oada 3 oouatorianoo ontro 19 y 69 afioo do odad tionon oooropooo u ooooldad.


Lao onformodadoo ordnloao no tranornloibloo oo rofioron a lao onformodadoo oardiovaooularoa algo-
noo tiooo do oanoor, Ia diabotoo y lao onformodadoo roopiratorlao oronioao. La alirnontaoion no
oalodaolo, la inaotivldad floioa, ol oonoorno do oigarrilloo on todao ouo formao y ol alouoo on ol oon-
oon'lo do aloohol, oon loo orinoloaloo laotoroo do rloogo rolaolonadoo dlrootan'lonto oon lao ooatro
onforr'nodadoo orooioao no tranornioibloo duo dotorr'nlnan la mayor oarga do onlorrnodad, dlooaoaoi-
dad y moorto a oooala rnundial.


La orovolonola do diaootoo on la ooolaoion do
10 a 59 afioo oo do 2,79%. Eota oroooroion 9a
ooolondo a partir do loo 30 afioo do odad y a loo
50, uno do oada dioz oouatorianoo ya tiono
diaootoo.
Colootorol. Llovarnoo dooadao ooouol'laodo oota
oalaora y rolaolonandola oon ol oonoumo do
graoao y azooaroo, poro oo oooooario nilar rnao
fino. l do oada a oouatorlanoo ontro loo ll] y 59
anoo do odad tiono ol oolootorol alto- Conformo
avanza la odad ol orooloma oo agrava, do modo
duo moo do Ia mitod do oouatorianoo tiono ol
oolootorol alto a loo 50 anoo odad, lo duo noo
naoo moo oroponooo a oufrlr onforrnodadoo
oardiovaooolaroo.
Floooooto a la orooion alto, oonooida oorno
nioortonoion arlorial, la ENSANUT rogiotra duo
afoota al 22.7% do la ooolaoion do 5O a 59 afioo,
oiondo a nivol mundlal ol faotor do rloogo ma'o
imoortanto on Ia rnortalldad oromotura do loo
adultoo. Entro lao oauoao prinoioaloo do la
nioortonoion oota ol oonourno oxagorado do oal
duo oo onouontra oooooialrnonto on loo alimon-
too orooooadoo y on Iao oornidao oorvidao fuora
dolhogon


El aurnooto do la oiroonloroooia do la oiotora
(rnodida do Ia oarriga o oolomago), junto oon


otroo laotoroo oorno la hioortonoion y la gluoooa
olovada on la oangro, inoromonta ol rioogo do
onformodadoo ordnioao no tranomloibloo. Una
9oz mao oo onoiondon lao alarrnao, dooido a duo
ol 79.2% do lao rnujoroo y ol 57.1% do loo horn-
oroo, ontro 30 y 39 anoo, tionon una ointura moo
grando do lo duo dooorlan tonor.
Todo ooto, oornoinado oon ol oodontariorno,
aornonta ol rioogo do onforrnodadoo ordnioao no
tranomloioloo. 7' do oada 10 adultoo duo vivon on
arooo urbanao dol paia oaoan moo do 150 rninu-
too al dla dooolazandooo on on vohloulo automo-
tor. For otra oarto. aoonao 1 do oada 4 adultoo
duo vivoo on aroao oroanao haoon aotividod
floioa on ou tiornoo llloro y l do oada 19 adolloo
uoao la bioiolota oorno modio do traoooorto.


Como ol foora pooo, ol taoaoo on todao ooo
modalidadoo do orooontaoion, ya ooa fomado o
no furnado. oo otro onornlgo do Ia oalud idontifi-
oado haoo rato. Graoiao a la inlorrnaolon oon la
duo oontarnoo hoyT ol tabaoo oada voz rnao tiono
lo imagon duo oo morooo: altamonto dafiino y
aooolado a lao orinoioaloo oauoao do muorto on
ol mundo {oonooroo onformodadoo oardlovaoo
oolaroo, onlorrnodadoo roooiratorlao cronioao).
Hoy. 3 do oada 10 oomoatriotao, do ontro 20 y 59
aooo do odad, oon fumadoroo habitualoo.
Guia aa Pramacian da Ia Salud an al Trapaja


Paaanda a atra araga, la ENSANUT ragiatra qua I Bianaatar laparal
an al Epuaqar al 41% da laa paraarraa, da 20 a I Salupl acupapianal
59 afiaa, claplara hapar aanaumiqa alaahal arr I Campia da Cultura Organizaaianal
laa Ultimaa 3O diaa. Un hallazga da mayar grava- (an aaaa qal aaptar pL'Jbliaa)
dad, aanaiaaranqa qua al alpahpl canatituya una I Un rapraaantanta qa inatanpiaa afirraa
cla laa principalas factaras cla riaaga para al qua aa ancuantra mativaqa a partiaipar
qaaarralla cla anfarrnaqaqaa clal higaqa, traatar- an al prapaaa.
naa plal aprazan, Ipa lipidaa, diapataa y aa aauaa
cla traatarnpa afaativaa y mantalaa. Ea impartanta inataurar raunianaa pariaclicas arr


aanaa aa avalaan avancaa, nuavaa aatratagiaa y
aaaar ai Iaa implamantapianaa aatualaa aa


I" O b EHVO aaaarrailan cla manara adapuada a sa raquiara
- J rafarzar can cllfarantaa acclpnaa.


Eata guia pratancla qatallar laa accianas qua aa
puaciarr irrrplarrrarrtar an Iaa ampraaaa a inatitua 2_-| Fiaapanaapiliqaqaa (31a paqa ir'ratancia
aiarraa pUblipaa, para inaramantar al aana- Talanta humana
cirrrianta qa practicaa aaluqaplaa an iaa amplaap
daa a funcianariaa aal Eataap, y famarrtar habi-
taa aa viqa aaluqabiaa an al carta, maqiana 5r
rarga plaza.


IV.
1. Haapanaapla
La implarnantaaian aa laa apaianaa qua aa raaa-
gap an aata guia, raaaan an laa diraaaianaa pla
Talanta Humana, Gambia cla Cultura Organiza-
cianal (inatituaianaa papripaa) y afirraa. aa
aauarqa a laa parapatarraiaa qa aada urra qa
allaa. En al paaa qal aaatar papliaa, laar'laa
funaianaripa/aa qa la Dirapaian Naaianal da
Carrrbia cla Cultura Organizaaianal, aararr Iaa
anaargadaa cla implarrrantar y aaarclinar Ia
aatratagia.


IOpaarvar y aaaaarar appra iaa aativialaaaa
parrnitiqaa an la lay, qantra qa la jarnaqa labaral.


IGaatianar autarizaaianaa para la raalizaar'arr cla
pauaaa aativaa y darn-as aatividaclaa invaluara-
daa an la aatratagia.


mplamantaciqn
Camunipaciqrr


I Elaparar piazaa grafiaaa aarnplarnantariaa a laa
axiataataa an asta guia, an al caaa cia aar
naaaaafla.


I Difunair a travaa cla laa aarralaa inatituaianalaa
cla carnuniaacian, laa clifarantaa piazas grafipas
qua CDFFESDDCIBH aagtm al cranpgrama da
irnplamantaaipn aatablaciaa.


. Daaurrrantar laa prapaaaa a firr qa pampartirlaa
an laa aarralaa inatituciarralaa para prapipiar Ia
adhaaian clal paraanal a la aatratagia.


TICa
IViapilizar laa prapaaaa qa publiaaaian arr laa
aanaiaa alaptrpniaaa, an al paaa cla qua aata
irratanaia aaa la anaargaqa.


2. Canfarmapian cla un aarrrita' tappipa
Para al daaarralla qa laa dirarantaa actividadaa
pantaniqas an aata aura, aa racarnianaa Ia
arganizaaian qa un camita técnipa canfarmada
DUF UH representante fie C565. una d5 I55 BI'EHESIHI‘ IEIDUFEII/SBIUU UCUDEICEOHBI


Siguiemeg instaflcias: I Err allpaaa clal aactar privaqa, implamaatar y qar
aagurmranta al aarractp qaaarralla qa Iaa aatwr-


a Taranta humanq claqaa prapuaataa arr la aatratagia
I Camunipapian
I TlCa 5
Guia cla Pramocian cia la Saluci an al Tralaaja


- Pramavar la aatratagia cie manara activa, raapal~
clar las pracaaaa cansidaranda al impacta pasia
tiva cla Ia apliaacién cia la miama.


~Trabajar an Ia aanatruccian cia nuavaa faaaa cla
Ia aatratagia inaluyanda tama'tiaaa qua ciaada au
axpariancia aa cansiaara impartanta aifunair.


Gambia da Cultura Organizacianal
- En aaaa dal aaatar Dualiaa, implamantara y dara
aaguimianta al correctu daaarralla 01a laa activi-
daclas prapuastas an la astratagia.


Un rapraaantanta cia inatanciaa afinaa qua
aa ancuantra mativado a participar an al
praaasa.


-La raaliclaa cle cada ampraaa a institucian as
difaranta, par la cual aa sugiara qua instanciaa
afinaa a las ya mancianadaa antariarmanta aa
adhiara a la aatratagia, can al pmpfiaita da cam
aalidar un aquipa camprametida.


3. ldantificacian da pramataras/aa
Para la operativizacién da aata aatratagia, aa
raquiara aa un grupu humane aampramatida,
aata tiana coma raapanaabilidad difundir. infar-
mar y pramovar al aumplimanta cla Iaa difarantaa
aatividadaa augaridaa an aata guia.


Salacaian
'Sa daba canaiclarar a hambraa a mujaraa
aapantanaas/aa y diapuaataafaa a laa cambiaa y
a mativar a Ins atraa a la ejacucicfin da Iaa
clifarantaa actividadas prapuastaa an la guia.


-Ea naaasaria identificar dos rapraaantantaa par
diraaaian. aaardinacian, antra atraa inatanaiaa;
par cada 20 parsanas dabara axiatir unajufi
pramutara/ar y un ca pramatar an aaaa da
auaanaia cla la/al miama/a.


-P|anifica capacitacianea pariadiaaa airigiclaa a
laallaa pramataraa/aa, an laa qua aa aatuaiiaa 5r
ampaclara aabra laa difarantaa tamaa.
EvaMa a1 aumplimianta cla laa aatividadaa a
aarga cla laa/laa pramataraa/as.


4. Linaa baaa
Para aantar can un diagnaatiaa da partida aa la
astratagia. qua pastariarmanta parmitira identifi-
car laa rasultaclua alcanzadus, as naaaaaria
apliaar la aiguianta ancuaata a tadaa laa amplaa-
daa da la ampraaa a funcianariaa cia Ia
inatituaién, para abtaaaicjn cla una linaa baaa:
Guia cle Promocirjn fie la Saluci en el Trabajc:


A. Dates Generales


1. {Que 2. Seen: 3. {Cual es su niuel de 4. {Que tarea realize en su lugar
edad educacien? de tra bale?
fiene?


Educacirjn basiea Trabaje de escritoria
M ' . . . —“Jar |:| Bachllleratn Mantemmlentn


Universitarie Conduccién vehicules
Afius . . _PDStEFE'dD Mensajerla


Hernbrelj
Afies cle estudie


Dtres


B. Consume de sal, aauear, grasas, frutas. uerduras
Marque can una X las epeienes SI e ND. y caleque el numere cerrespendiente
Fregunta Numeru
5. Numere de cemidas consumidas {Desauun'zzl1r almuerze, merienda.


refrigerius} (al dia)


Aver ND 5| Numern
6. iCensumic': cemidas fuera de casa


(desayunn, almuerzu, merienda,
refrigeries)?


7. iCensumié frutas? (unidades)
3. {Consumifi verduras? (purciunes)
9. iCensumié bebidas azucaradas [juges


prucesadas, gaseusas, té, aguas
saberizadas, Ieche cle sabores)? {vases}


10. iAfiaclid sal extra a sus cemidas?
C. Actividacl fisiea (cualquier muuimiente carperai]
Culuque lus minutes Bargain cnrrespenda
Aver Minutes


11. éCuante tiernpe dedieé a eaminar?


12. iCua'nta tiempe dedicé a tretar?


13. iCuante tiempu dedicfi a hacer ejercicies en e! gimnasie?


14. iCuéntu-tiempu pasfi sentadafu durante Ea jurnada laboral?


D. Consumes necives
Tabacn
Durante el ultimo mes ND 5i “p95 d5 pmductfls d5 tabacu
15. iCensumifi algun product-a de (cigarrillu)


tabaca? {pipa de agua]
(cigarrillu eiectrfinice]
(tabaco de liar)
{purus u minipurus)


Aleuhel


Durante el ultimo mes Dl'as


15. Mujer, ituantes dias consumiu mas de 3 vases [330ml] de
cerveza, cnpas (140ml) de vine a shuts {40ml} de bebidas
alcuhélicas?


1?. Hombre, iCuantus dias censurniste mas cle 5 vases (330m) cle
cerveza. cepas (140ml) de vine a shuts {40ml} cle bebidas
aicahc'alicas?
{Ana rfJE: Prfimficirim cie Ia Saiuci en 5| Tratnalo


5. ldentificacifm cle fire-as cle majora
Una vez tabulados los resultados del cues-
tionario, se pueden priorizar las activiciades de
acue'rdo a Ins fEtDFB'S predominantes. en Ias
practice-15 cle Ins empleados n funcionarios, de
acuerdo a I135 ejes de accién detailadns en esta
guia.
Guia ola Promocion oa Ia Salad an al Traajo


V. Ejas da acciOn


a) Alimentacién saludable
La forma ola viola an nuaatro paia ha vaniclo Gam-
pianolo oraatioamanta, astimulanclo al oonaumo
cla prooluotoa prooaaaolos, no nutritivoa, oarqa-
ooa ola aal, graaa, azooar y aqitivoa. La gran
industria alimantaria ofraoa proouatoa oomaati-
lolaa pla louan aaloor, oon un praoio aooaaiola,
para aumantar la clapanclanoia dal aonaumiclor,
aopra tooo inlantil y juvanil, oon au publioiclapl
parauaaiva.


Alimantoa naturalaa, procaaaooa y ultraprooaaa-
ooa
Exiatan traa oatagoriaa oa alimantoa. oafiniclaa
aagfm al tipo cla procaaamianto amplaaolo an au
proquooion:
1. Alimantoa naturalas o minimamanta prooaaaooa
2. Platoa raoian praparaooa
3. lnqracliantaa oulinarioa
4. Proouotoa propaaaooa
5. Proouotoa ultraprooaaadoa


Los alimantoa naturalaa aa olotianan qiraota-
manta cla plantas o animalas (oomo hojaa, frutoa,
huavoa y laoha) y aa aoquiaran para oonaumo
ain qua hayan aufriclo ningL'ln tipo cla altaraoion.


Loa alimanloa minimamanta prooaaaooa aon
alimantoa naturalaa qua aa aomatan a altara-
oiorraa minimaa antaa cla au oompra, por ajam-
plo: oaraalaa saooa. harina, raioaa y tuoarouloa
lavaooa, oortaa cla oarna anfriaooa o oongala-
cloa y laoha paataurizaoa.


Loa ingracliantaa oulinarioa aon proouotoa aatrai-
ooa cla alimantoa naturalaa, y uaaooa para aon-
climantar y oooinar otros alimantoa o prapara-
oionaa oa oomioa. por aiamplo: aoaitaa. qraaaa,
azrioar y aal.


Loa produotoa prooaaadoa aon procluotoa fabri-
oaploa an loa oualaa aa afiada, aaanoialmanta,
aoaita, azar o aal a un alimanto natural o mini-


mamanta prqoaaaclo, por ajamplo: lagumbraa an
oooaaora, frutaa an almibar, pan, quaao oon aal.
Loa propluotoa prooaaaooa qanaralmanta oon-
aarvan la iqan'tioao oaaioa y la mayoria oa loa
oomponantaa clal alimanto original, para loa
matoooa oa proaaaarnianto uaaooa naoan qua
aaan oaapalancaaooa nutrioionalmanta.


Loa proouotoa ultraprooaaaooa son proouotoa
ouya faoricaoion implioa oivaraaa atapaa y taoni~
oaa cla prooaaamianto, aal oomo divaraoa ingra-
oiantaa, muahoa cla allos cla uao axoluaivamanta
inouatrial. El opjativo clal ultraprooaaamianto aa
alaoorar proouotoa ouraolas, altamanla apataci-
plaa y luorativoa, la mayoria aatan diaafiacloa
para aar oonaumidoa oomo anaoka y paloioaa,
qua ganaralmanta produoan acliooion. En aata
oataqoria aatan laa oaoiclaa gaaaoaaa, Iaa galla-
taa rallanaa, oaonitoa, loa fioaoa instantanaoa,
margarinaa, oaraalaa cla oaaayuno, papaa fritaa,
oaramaloa, ato.


Prinofpiriia F15! una alimaolartion aalurlanla
.La loaaa oa tu alimanlaoion cliaria cialqan aar loa
alimantoa naturalaa
Tan an ouanta al tamar'io cla la poroiOn cla tua
alimantoa.
F'rafiara una poroion cla alimanto maa paquafio,
por aiamplo: aliga Ia porcion paquana cla papaa,
arroz, fioaoa o aopa an Iugar oa la agranoaoa.
Eliga a laa frutaa oomo opoion oa poatraa.
Diaminuya al oonaumo qa poatraa cluloaa y
paatalaa rafinaooa.
Gambia a “aamiciaaoramaclo” o "claaoramaolo"
an laoha, yogurt, quaao y damaa proquotoa
laotaoa. Aportara la miama oanticlacl qa
nutriantaa aaanoialaa cla la Iaoha antara paro
oon manoa graaa.


2. Conaurna una variaoacl oa alimantoa naturalaa o
minimamanta prooaaaooa a oliario
Prooura qua Ia mitao oa tu plato tanga frutaa y
vagatalaa.
Gala eie Premecien cie la Selue en ei Trabale


‘Evita eiear snacks entre eemieles y eensume
irutas y vegetales eeme refrigeries a meeia
manana y meeia taree.
'Cambie le mitacl cle Ies eereales eue eensemes,
per alimentes integrales, ineluyencle les galletes,
errez, pan, fidees y tellarines.
lneluye eeseede eles veees per semane, eeme
iuente ee preteine.


3. Utilize aeeite, sel y ezeeer en pequerias eenti-
cledes, Unieemente pare sezener y eeeinar tus
alimentes neturales.


*Limita les aelerezes y salsas preeesadas.
'Selieita eee jaralees, aeerezes y salsas sean
sersiees en un reeipiente separacle y utilize
maxime une eueheraeita.
‘Sazene les elimentes sen especias e hierleas en
lugar ee sel.


4- Recluse el eensume ele alimentes ereeesaees y
ultrapreeesacles.


-Fievisa las etiquetas ee Ies alimentes preeesa-
cies y ultralereeesedes pere eieeieir eue
preeuete eemprer.


-Fieduee el eensurne cle preduetes cen aeitivea y
eensenrantes y prefiere lereductes freseesi
‘Censume abundante agua eurame tecle el eia,
en lager ele bebidas azuearaees.
-Fieempieze chites, pep-as, galletas per etres
preeuetes ceme eheehes, vegetaies eruees
[zanaherias apie, ete), frutas fresees e frutes
seees.


5. Ceme en ambientes saluclables y en eempenia.
Ei. Realize tus eempras eenee esista varieelae cie


alimentes naturaies, prefiere Ies ee temeeracia.
7. Prepare tus elimentes en familie.
B. Planifisa tu tiernpe para preparer y eensurnir tus


elimentes.
' Prefiere hernear e aser les alimentes en lager ee
freirles.
‘Prefiere alimentes prepareees en ease en lager
ele preeeetes indestrielizacles, eeme seeas ee
selere, fieees instantanees, plates eengeiacies
listes pare eensumir, selsas y aeerezes para
ensalaclas, ernbutides e mezelas listas para
tertas.


9.3i was a eerner fuera ele ease, ereiiere lugares
clenee venean alimentes neturales y iresees.


1O
Prlilrrluaua qua laa arrualaarilaa Lia lu arruar'aaa u
lunararlarugla Lia lu arlluJaLI aa arqaruuau para
qua puarglall a-arlauH'ur lraa frulaa al Lila. a rrladia
rrlarlarla. aarr al alrrluaraa ‘y a rnacha laraa


@COmo?


Sanalbillza a! aquipa cla traaaja aabra la impar-
tanaia aa canaumir traa frutaa al dla, aua banali-
aiaa y au aparta a la aalud.


Para paaiaiarrar al lama auantaa can matarialaa
grafiaaa da daaaarga:


- Alisha
I Mailing
I Wallaapar


Farmaa da arganizaaian
1. ['Jaalgnar a un raapanaabla para camarar la lruta
laqaa laa alas. antraganaala un valar rnlnirna,
aata dabara:


— Idantifiaar a laa paraanaa intaraaaaaa an farmar
parta clal “Club cla frutas (frutivaraa)" y animar al
aquipa a uniraa a [a inialativa.
' Buaaar un pravaaqar qua cuanta can frutaa cla
tamparacla y qua afrazaa variaclacl duranta laa 5
alas, adamaa cla Ilagar a un aauarda aaarlamiaa


par la praviaiq qa laa frutas aarnarlalaa y la
antraga {la la raiarna.
Flaaalaatar al clinara cla laa funciaaariaa/as qua
aa han aumacla a la aatratagia.
Enlragar diariarnanta traa
funaianariafa.


frutaa par


Olra farma


2-Caarainar url aalarlclaria para qua aacla clla un
amplaaaa a funaianarla pravaa cla fruta a aua
aampafiaraa, aal:


- lclantifiaar a laa paraanaa intaraaaaaa an farmar
parta cla! “Club da frutaa" y animar al aquipa a
urliraa a la lniaiativa.


- Canaanauar aarl al aquipa al arclan an al qua sa
aaaignara la praviaian cla fruta.


-Cac:|a funaianariala Gabara llavar aacla dia al
namara ala frutaa SEQUH Ia cantiqaq aa
funaianariaa/aa idantifiaadaa/aa CDlTlU parta clal
Club qa frutaa, multiplicacla par traa.


- Entragar qiariarnanta tras frutaa
furlaianaria/a.


DUI’


11
Gum Ge Promocnjn tie la Saluci en e! Trabmo


Materiales gra'ficos


\


__
_\


_J


i . ‘ nmanla comer I
II'BS 3
irutas i


an al Ilia I
manninmilfll i“null-lull“1mm ‘_1


I
1
I


I'm»- I:


12
Cnardina la palms-apipn (1a maamnaa GE agua
(papaclar'aa. platallanaa da agua a agua
harvuja) .


¢Cémo?


Infprma al aquipp apbra la impartanpia da ppm-
aurnir agua y al dafip qua pauaa Ia ingaata da
babidaa azucaradaa.


Adamaa, augiara al uap cia rapipiantaa par“
appalaa, cla aata manara aa avita 1a utilizapipn da
vaaps daaachablea qua afaatan al ambianta.


Para Dpaiaipnar al tama auantaa can materialaa
graficpa cia deacarga:


I Aficha
' Mailing
I Wallpaper
I Safialétipa para pplppar an al
butallén da agua


1. Formas da organizacién
Coordinar can al grupa la adquiaiaipn aa
bptallanaa cla agua a purificadaraa.


2. Canaanauar can las autpridaclaa competentaa
da la antidad pabiica a privada, la adquiaicipn
ale bptallonaa da agua a purifiaaclaraa.


Materiales graficos


Tlll'llfliii I‘ mun
llllflfll'flllfls


13
Guia cle Pmrnocirfin cie la Saiuci an El Trains-2111::


Sefialética para
colocar en el botellén cie agua


14
@9Q80A@
887 __ '
En le peailale, eata aala debe tener:


- Mieraandaa
- Hefrigerader
- Cafetera
i Anaq-u'el
'- Lavamanoa


Empedera a lae autaridades da la inatitueian
sabre el impacte ea tamer un e'epa'cie adecuaela
en dand'e las y lea funnienariaa/aa' puedan'
ingerir aua alimentea a preparer una belaida
rapida; per un lada ea diaminuye la ausencia
lalaeral y per atre el emplaada parcilae interea
per au bienee'tar par parte fie l-as autaridadaa e
ciireetivea y eata genera precliapaaieien'.


Para Deaieienar el tema auantaa can materialea
graficee cie deaearga:


- Afiehe
- Mailing
I Sefialetiea para celacar a la antrada ea
laama


15


Farmae de arganizacien
Lenardar can laa autaridadea la asignacian ale un
eapacie y al ‘equipami'ente dei misme.


'- lclentifiear un eapacia adaeuade.
- Negeciar la aaignaeien del misma y la
detaeien eel equiparniente naceaaria;
mieraencias, reirigeracier, cafetera,
anaquel, baaurere, l'avamanee.


a Eatablecer raglaa da cenviveneia para
lea uau-ariaa del miama.


ZOrganizar a laa/ la'e funeie-nari'aa/aa para deter
del equipamiente requericle para un eapaaia
aaignaele per la inatitucirfin.


Si la inatitueién ha deeidide aai-gnar un aapaaie
para lea fines, ain embargo, ne datarél del equi-
eam'iante requeride, 5e eenaenauara can Ias y
lea 'funcienariaalas la denacien cie implementaa
a ae .czleterminara una eueta para la adquiaicien
de' lea miamee.
Guia cle Prumucirjn cie l'a Salu'cl en el Trabajo


Materiales gréficos


IIIIIIIIIIIII,IIIIIIII'
, IIII lulfila.


, mmiiihfifil


Sefiéletica para
colocar a la entrada de la sala


16
SarnMa Sambrada
l-rrl:_:rj-':nI-Iva H Ina amrrlr-j-zHr'jtt-B rr {Lif'ifl'ihiHHLJS H
FEE-HE'S!‘ m_.=ar'tpa an al aapamr'l ria 1rak1'1apifr. carr-
arriaranaa al arr-Fran Ha rjrlanraa mammrralaa.
hrrrralIzaa y var'd:..1r'aa pa IH raglan‘! qua nn ream-


Para posicionar a! tama cuentas con matarialas
graficos de dascarga:_ .


aran aapamaa ampllaa para arr crammranra Eata Ah?“
['I-‘Ti'v'ir'15El. Edema-a Ha :::'rI-|"raarvar al arrrpiafita 5r ' Malling


. Panda da pantalla.- LI..aaca ar rmastr'aa raraaa alrrnantanaa ariargrrla al
|:'_',1E.+EE'1HU||C1 :i P'Elarj':irjn'lr35; alt-:j'rrljiElh-ES ‘y’ 51f [I'at'JEEj-CI EI'I
aawpp ciapiaa a qua tpaaa aaran raa :H;1r"raat:>|aa Formas d9 organizacién
aa rrramanar viva a la a laa plantar-3.. para au |;Jf.li'55- 1' Piantar una samilla Y realizar un mapatarp
r acolégico para todp al equipo:


- Identificar qua planta se sembrara pon-
sidarando lps criterios de aspacio


lair“?! cunaurrm.


Para al cumplimianto da aata actividad nacaaita-
mgs; raguariclp y racipiente necesario para Ia


- Botellas viajas, tarrps, etc mran'ra. _ .
- Samillas ¢ Gastronar la obtancrrfin de la samrlla.
1- Tiarra
I Espacio asignadp para la ubicacipn da
la planta o plantas


@COmo?
Capacita al equipo sabre la manera adecuada
cia sambrar una samilla p la canstruccipn da un
huarto vertical, el cuiclaclp qua nacasitan Iaa
planta-s. posiciona la importanc'ia de consumir
alimantos libres de quimicpa consideranclp lp
aancillp del procaso da aiampra y la posibiiidad
da traaladar asta iniciativa a lps hogares da oada
persona.


17


' Animar al grupp a la siambra y a la raali-
zacipn dal mace-taro, Unicamanta can
materialea raciclados; plantaar una
fecha para convocar a! grupp da
trabajp y hapar da est-a, una actividad
cle intagrapipn.


I Dasignar aagfin acuerdo, fachaa da
riagp a la planta. sa sugiara hacar
grupus da dos personas para al
cuidado aamanal. “Hecuerde. la planta
deba parmanacar an buan aatadp,
gracias al cuidado del grupp".
' Seguir da carca al crecimiantp cla Ia
misma y puanclo asta apta para al can-
sump campartir can tacio e! equipp.
Gala cla Pramppipn cia la Saluci an al Trapajp


Nata: Sa augiara raalizar un ppnpurap cla ma-
Gatarpa, as una buana ppartunidad para integrar
a tpda la institucipn.


Otra farma


2. Haaiizar un huarta vartipal para al aquipa:
I Idantificar Iaa samillaa a sampraraa


panaidarancip has aritaripa da aapaaip
raquariap y matarialaa nacaaaripa
para la misma.


i Gastipnar Ia abtancipn da laa samillaa.
- Animar al grupp a Ia raalizaciprr rial


huartp vertical; plantaar una faaha
para canvapar al grupa da trapa}p y
hapar cla aata, una aptividad cia
intagracipn.


- Designar saglfm acuardp, fachaa pa
riagp clal huartp, sa augiara hapar
grupps cla dos parsonaa para al
puiclada aamarral. “Hapuarda, al
huartp papa parrnanaczar arr lauan
astacla, gracias a1 auidaap pal grupa".


I Saguir cia aarca al cracimianta cia taa
samillaa aarnbradaa an al huartp.
auanda aatén aptaa para al aanaurnp.
participar an la ppaapha can al grupp
y rapartir la rniarrra.


i Rapita al propaap laa vapaa qua pan-
aidara napasarip.


18
1"‘ . _ .. ‘gum cle Plomoclon de la Saluci an el Trabajo


Materiales gréficos


' Siembra y cuida una


manta can la ayuda


mumufillll
~ de tacit: e1 aquipo c1


Ill Gill-"II"
| ‘Unnstruye. slembra


3r culda un huertn
~ verticai sun tus


cmmpafiarasms.


'_|- . .I |.;_.|r |.,__1
[flit-I‘ ji- I'u'I-I-I


‘Emmi


19
apaafiainafiwoima
Coordina can lpa ampiaadpa a funpipnaripa la
adquiaipipn da aanaataa inatituaipnalaai Iaa
mismaa qua contianan alimantpa arganippa da la
ragipn y libraa cia quirnicpa, qua adamaa apayan
al raacata pia nuaatra apparania alimantaria.


@COmo’?


Emppdara a laa y Ipa funaipnariaa/pa appra 1a
importanpia cia ppnaumir alimantpa libraa cia
quimippa adamaa dastapa la facilidad Ga rapilsir
prpduatpa nutritivpa y aanpa an Ia campdidad da
au Iugar da trabajp.


Para ppaipipnar al tama puantaa can matarialaa.
grafippa cla daaparga:


- Mailing


Fprmaa da prganizacipn
1. ldantifipar un pravaaplpr qua antragua laa panaa-
taa inatitucipnalaa (dafinir ai aa cia manara man-
aual p quinpana!)


a lclantifipar la antidad, dafinir al prapip
da cada panasta, pantidad da produc-
tpa qua ppntandra, farma da paga y
antraga.


+- Fiaalizar una liata can np'mpraa da laa
parapnaa intaraaaaaa y racplaatar al
clinarp para panpalacipn al prpvaadar.


- Convocar a Ipa inacritos para la
antraga.


Utra fprrna


2. Dalagar una/un funpipnaria/p para la proviaian
da laa panaataa inatitucipnalaa (clafinir ai aa da
manara manaual p quinpanal)


- Canaanauar can al grupp al prcian an
qua pacia funcipnarip aa ancargara da
la antraga cia Iaa panaataa inatitu-
cipnalaa


I Dafinir al prapip cia pacia canaata, panti-
dacl pla prpduatpa qua cantandra,
farma da pagp y antraga.


- Raaliaar una liata can npmpraa da laa
parapnaa intaraaadaa y racalaptar al
dinarp para panpalacian al aapargadp.


- Canvaaar a lpa Enapritpa para Ia
antraga.
J ...f romoclon de la Saluci en e! Tra
—-


Dal]


Materiales gréficos


Babes [41.161 seen lus
alimentos orgar'ncoa'?
$011 aquelbm qua no ham ado
Intervemdos can faflilzantes. hemmldas


‘ u pesmbdaa qumwicus en runguna [is Ias
eiapas cla produE-‘Jidn y eslu ‘m haze


I bian a tu cuumc- I


consum alimumus IIIIIBS Inuuimims -
I| pmdkfl:
l|| I ‘lfl'g-Gn Ila 53mm“


IIll - Arid“ _ a 1,; nlodNET . 5 sum'l'lf"


_|__
___|_ _——


_-I-'_-—-'-


“ 130115 ‘ _ . .“tam-‘firm gmbaéspmsammad inc-a5
. ' '_ \ma


Canasta
institmicml


Escribe a! cmreo:
taniasalgadofimsp gobfic
y solicita tu tormular'm de
inscrlpcién y requisites


consign?


TI
l


I


oeo Mailing 0 afiche


21
Guia cie Premeeien Ge Ia Salue en el Traeaja


b) Actividad fisica
Flrir'wcipu'le
Se ha eemprebacle aue llevar una vida aetiva
aiarga la viola. Si adamae tenemes en euenta
que aumenta el bieneetar, signifiea que eiende
actives pedemee eliefrutar cle una mejera en la
eeperanza y ealidad cie viola. Ee deeir, viuir mae
y mejer.
Praetiear aetiviciad ffeiea can regularidacl. trae
benefieiee para tu ealucl y bieneetar:


Fertaleee lee museulee meierande la capaeiclad
funeienal y dieminuye el rieege cle eufrir eaidae.
Reduce lee eintemae cie aneiedad y eetree,
mejera e1 euefie y reduce e1 rieege de depreeien.
Fementa la eeeiabilidad y aumenta 1a autenemia
y Ia integraeien eeeial.
Centribuye a mantener un peee adecuacle.
Heduee el rieege de deearrellar eiertae enferme-
dadee came: Diabetes tipe 2, Enfermeciaclee
eardievaeeularee, Hiperteneien arterial. Cancer de
mama a eelen, Hipereeleeterelemm (eeleeterel
elevacia), aumentande a! eeleeterel “Iauene” (HDL)
y dieminuyende el "male" (LDL).


iFi'ee-uerda!
Le qua produce mae benefieiee para la ealudf ee
raalizar aetividaci fieiea regularmente, ee deeir,
dietribuiria a le large cle teda la eemana. Per
ejemple, 30 minutes de aetividacl mederada
cinee diae e mas a la semana. Cuantee mae
diae, majer.
Lae reeemenclacienee de aetividad fleiea tam-
bien ee puaden aleanzar eumande periedee mae
eertee; eetee periedee deben eer cie al menee 10
minutes eacia une.


22
'1


) ‘ "1 '
Pausa Activa
Ci'ii'ik';;|ali'-'- an iii'ia iiilir'ia [Iii-'1 Ezji-Yariizil:i:ii';|5; i'ia
aaiirai'iiiaiiti'i an Ui'l'i'lfil'fi ir'iiarvzar'iar'i iiiiar'aniaa
graaaa ii'Hlii-Cilii-JFEE y iTliJM'i'li-HHU J-Jriiiaiiar. 5a
raaliaa ar'i aaa ri'icjimar-itai-a aurai'ii-a la jiJi'fiEifléfi
laaaral. aria a r'naiiiia n'iaaaria a aria a mafiia
taraa. aaa al iia aa altar-Har 1a raapiraaiaa. la air'aa-
iaaiaa aangaiaaa y la anargia aaraarai


_, 1,Farmas da arganizacian
(LCOWO? A iravéa cla la guia y diraacianamianta cia lafai


Dramatarajar, arganizar cia manara altarnacia la
"#0m a lag y “33 funcignafiag/gg ggbrg |;'_:1 Dartifilpflfilfii'l GIG tUfiElS/DS lEIS/IUS fUHCiDI'IHl'iE-lDS


impartancia cia raalizar pauaaa an au jarriaaa 91'] '5 dirECBifin ‘35 '55 DEUSEIS activaa, WU DUI’
Iabaral, paaiaiana la raaativaaian qua aa ciia.
praciuca an al auarpa al raalizar asta activiaacl y ' ASBQUFEI' F16‘ qua taciaa/aa canazaan las
al aurnanta cia praductiviclacl. ciifarantas rutinaa.
Capacita a tacia a] aquipa aabra [as difarantaa ' Haaliaa U" BOW-90 BBiBblBBiEHdD UH
rutinaa. raapanaabla par dia (claa pauaaa una a


madia mafiana y atra a media tarda).
Fiacuarcia: Laa rutinas eatabiaaiciaa na afaatan a ' Manitaraar ia raalizacicjn cla '88 E105
Bu aalucl, air! embargo, da axiatir paraanaa aan PBUBBB aativaa aliariaa.
Iaaianaa a nival aaaa a muscular, aa raaamianda
no aiaautarlaa.


Para paaicianar al lama Quanta can matarialaa
grafiaaa da claacarga:


- Aficha
I Mailing
I Wallpaper
- Archiva digital can rutinaa


23
Guia fie Pmmnclnn (1F: Ia SHILIH an E'I Trahaln


Materiales gréficos


24
V©l©§


El aucir y lcajar ascalaras rutinariarnanta ca ha
catagcrizaclc ccrnc un antranamiantc ccrrlplatc,
baratc y natural; caai equivalenta a una carrara
an 'larrarrc planc, alrva para la rrlaicra ca la ccn-
cllcicrl flaica general, la cccrclinaclcn. la tcnlfi-
cacicn muscular, la rnctrlciclacl, la fuarza rnuacu-
lar y clc lca hucaca. clcaarrcllc cla- fucrza y flexibi-
liclacl, la reduccicn cla lasicnas y al rafuarzc ca
la prarliapcsicicn hacia la activiclad flaica.


Uaar lac graclaa an lugar cal aacanacr ac canal:-
cicac pcrqua.


.Ayupla a ccntrclar lca nivalaa cla cclaatarcl y
gluccsa, la tarraicn arterial y al paac ccrpcral.


-Apcrta al aquilibrlc. mcviliclacl. flexibiliclad y
fuarza muscular.


I- Ayucla a quarrlar calcriaa.
I Cada grada aurna para raalizar al manca 30
minutca cla activiclacl flalca cliaria.


-Mcjcra la. salucl y prcductivlclacl ca laarca
tracajadcraa/aa


‘Ccrno?


Uaa astratagias divarticlas qua incantiven a las
paracnas a praiarlr lac graclaa.


Para pcaicicnar cl tarna cuantac ccn matcrialaa
graficca dc caacarga:


1 Malling
i Safialética (para accaaca a gradaa an
cacla plac)


I Scfialética (para aafialar la antracla cla
lac gradaa PB)


- Afichaa para ascanacraa
I Vinllcs claccratlvcs para cada piac
I Marcca claccratlvca
I Mcclalc cla rulata
'- Clrculcc para piac


Fcrmaa cla crganizacién
1. Jugar a la rulata
' En cl archivc cla- dascarga anccntrara un rncclalc
ca rulata uatae puacla adaptarla ca acuarclc a
aua nacaalclacla'a, as claclr, puacia cclgarla, aus-
panclarla an la paracl c mantanarla an al acpcrta
cla la lrnagan clue ca adjunta.


1- Acliciccalrrlanta ac arraxan archivca ccrl clrculca
cla cclcraa a aar cclccadcs an tcdas las gradaa
cal adificic [la manara altarnacla aal:
GHADA 1: amarillc, calaata, rlaranja, varcla


25
Guia da Prampaian Ga la Saluu an al Trabaja


GHADA 2: varcia. naranja, aalaata, amarilla
GRADA 3; aalaata. amarillp, varda, naranja, ata


-Aaarnaa vinilpa aaaprativpa para aplaaarlaa an
ipa trayaataa da aacia piap, can manaaiaa da
inaantiva para qua aada funaianaria aurrrpla au
mata prppuaata.


I Marapa daaprativaa, para aalaaar an Ia rnitad pial
airauitp y al finalizar al miamp.


*- Eata rulata aa dabara aplaaar junta al aaaanapr,
an la antrada da Iaa gradaa.
Anima a laa parapnaa a uaar laa gradaa, invitan-
dplaa a girar la rulata, aata rulata laa dira qua
palpr Gabara piaar an au aaaanaa, aa claair
qua. ai la rulata maraa al aalar nararrja, dabara
aulpir aada grada piaanalp al aplar naranja, cla
aata manara, dinamizampa al praaaaa y valaa-
maa atraativa la paaibilidad da uaar laa aaaalaraa.


. Sa anaxarr tampian afiahaa para Ipa aaaanaaraa,
miarnpa qua aan up apmplamanta a Ia aatratagia.


26
Guia da Prpmppirfin Ga la saw an al Trapajp


Materiales graficos


amenem


I .- Gira Ia rulaia ublcada
i...‘ an PE


H" Segm'n al culur flue
marque, dab-eras: auhlr
papa grada plsandn
aahra El can’ mater-Mn


'Ffl' l':i'rJ


eSafialética (para accesos a gradas an cada piso)


o Sefialética (para accesp a [as gradas PB)


oAfiphes para ascensores


6Marcos dacorativos


o Modalo da ruleta


oCi'rculos para piso


o Vinilos decorativos para cada piso


27
Guia Ge Promocic'in Ge la Salud en el Trabajo


Materiales graficos


a a a tlempo a 2"'L-“~’-J‘---a:1'2'8' E i esperandof; g gIlsa ‘asg


Me'nr i i Meinrusauas g g usalas


------------------------------------------------------


hum


Salullar
mu Ills
clllllliflnrflius


Sllllif lrallrallaiunu: la: J
escaleras e“ “6i


28
Guia £15: Pranmcifim GE: Ia 55311.1(} Em Er| Trabain


Vinilos decorativos para cada piso
En archivns adjuntos. encontrarél, diseficns para calmsarlos en Ins
diferentes pisos, aquf se coloca un ejempln.


I Viniin "(ingreso gradas PB) 50%“;


Vinilc:
{decoracion entre pisms)
Parialaar pp aala aa una farma aana. placantara
3r ciifaranta Eia pamper la mudacl y Uaaplazaraa Fgrmas d9 organizacirjn
0'71" alla. Bififi QUE dapiaa- El ELIE mifliiDlEE manta Lincantivar a1 personal a usar au pic'i'clata y
Jaa par razaaaa Ga tiampa. acaaamia. sail-Id aaumir a ratp da ir ciclaandp a a-u Iugar cla
rnarrtal, fiaiaa. aatatipa y appiagia aa upa rr'tprjall- “5|;a an 5| (3550 d6 qua aaan rutas papaaxtan-
aaa may alraptiva para acurjir al Irapaja. 5.35


i ldan'tifica r'utaa da apaaap sag-mas,
para infarmar al raapeatp puada utilizar


. .. lpa archivas madificablaa cia despar a.¢COITIO? ' ' g
Otra farma


2.|r1fprrr|ar al paraanal appra al pracaap da inaarip-
cipn gratuita para aaa'adar a biciclataa pa'blicaa.


Identifi'aa Iaa difarantaa ru'taa da accaaa para
Ila-gar al tralaajp y prpmuava eata habitp mas
atractiva yaaluciahla.
Para Ilavar- a papa aata aatratagia aaagura Ia
aaignac'ipn y aaaauaci'pn a-e un parquaaciara
para biaiclataa, infarma a laa autaridadaa parti-
nantaa apbra lpa banafiaipa cla qua al para-anal
raaliaa aata actividad y pravac-a una Haga-
aiaaipn.


' ldant-ifiaar a laallaa intaraaadaalaa an ia inscrip-
aipn y racapilar lpa daaumantpa-napaaaripa para
ppdar raalizar una inacripcipn maaiva, aataa'
facilidadaa parrnitan mantanar cautiva al grupp
pbjativa.
' Infprmar al personal aalara laa puntpa cia acaaaa
a biaialeta'a, cia aata manara parrniti'maa qua


Para ppaicipnar al tama .cuanta can matarialaa G565 funaipnariafa planifiqua 5U ruta y'tiampaa.
graficaa madifipablaa aagtm laa aapaaifi'piciaclaa
aa au- inatituaipn, claacargua aaui:


- Afiaha-
- Mailing.
- Afipha da' rutaa da apaaaa (adaptable a
capla inatitucian a ampraaa)


I Safialatica para parquaadarpa cla
biciclataa


30
Guia cle Prumucirjn cie l'a Salu'cl en el Trabajo


Materiales gréficos


oAfiche de rutas de acceso (adaptable a cada institucirjn o empresa)


o Sefialética para parqueaderos de bicicletas


31
AMPEIINII'I'
N'I'ERNU


Th-"lE-ITIU'H a iaa amplaariaa a lurlrzlanarraa a la raalr-
aarzirjin ria clapartaa aarria il'litlril. iiiaakai y valay.
ianta Tamanrrla coma maaculiria


Materiales graficos
Eata as uria buana apartunidacl para pramavar
variaa astratagiaa.
Anima a tu inatitucian a partiaipar an al
campaanata cia futbal, basquet, valay famanina “M
y maaaulina qua llavara al nambra “Agita tu
munda". FMTIBIPA an al ..


Campeonato ‘I --
Raaliza la inauguracian cla dapartaa, apravaaha intarna da clapartaa
la cayuntura para qua las ralaaianaa intarpan' Famanlriaymaaaulinu
aanalaa majaraa.


Cada aquipa dabara prasantar an al claafila cla
inauguracian la aiguianta:


- Una maaaata a paraanaja. qua rapra
sante practicas cie vicia saludalala:
allmantaaian aalucialala, aativialaci fiaiaa,
antra atraa.
l Uri cartel, alabaracia can material
racialacja.
l Laa nambraa y laa unifarrriaa cla laa
aquipas daberan ralaaianarsa can
practicas cla vida aaluclablas.


Illuzmimlullinulwr ‘aw-a ii H“: Rim i


Para promavar 'aata activiclad y Ia canvaaataria,
Quanta can matarialaa grafiaaa cia ciaaaarga:


i Mailing
01015 05 131011000100 05 15 S5100 50 51 11510510


C) Prevencién 05 000501005 nocivos


Tabaco
00113150155 11111155 05 1101110 051513500
E1 01110010 21 05 15 Ley 01951-1105 0515 15 F1500-
|50i011 1,1 (3001101 1:15 T513500 0150005: "E5050i05
libree de 110010 - 05111511155 55050105 01511 001'
0151110 11001.15) 110155 05 1101110 05 1511500 51
0101110555 100151 0 0151115051 5005001005
010000105 05 150500 50.


5. T0005 I05 55050105 0505005 05 155 1051110010055
0000055;


U-T0005 105 55050105 0505005 905 5550 1095r55
05 050510 y 05 51500100 y 500550 5| 0001100;


‘TI- T0005 105 55055105 0505005 0 5015005, 00011005
0 00115005, 005 00055000050 5 0505110500155
05 55100 y 500050100 5 1000 011151; 000 5110505
0100 05 I05 55050105 50151105 05 105 5515-
0150110150105 05 500050100 50051101 050105-
105015 55051125005;


'51 L05 0150105 05 115050005 00101100 50 9505151; y,
5.L05 50110150155 00011005 y 00115005 0505005,


0551105005 5 501111105055 05001111155.
P515 15 5011050100 05 5515 51110010 55 50115005
001 5505010 050500, 1000 5505010 001115110 00r
00 150110 510 10100r15r 15 5110r5 5 15 005 55
500050115, 050500 50 50 05r1r05tr0 00r 00 30%
'0 1055 05 0515055 0 010105, 1005050015015015015
051 material 011112500. “


P00010105
E1 110010 051 150500 55 005 1055015 r001151 05 0155
05 7000 5051500155 001011055, 155 005155 5|
50115r 51 005r00 050550 05005 005 000 5| 1151000
005050 00551005r 5190055 501500505055. L55
5051500155 001101055 50 5| 110m0 051 150500
115950 150105015015 5 0505 0r9500 051 005100;
05550 150105015015 05 505 001010055 5 l5
5509r5; 10590, 15 5509r5 110y5 001 I55 5051155 y
115115 I55 5051500155 0011-01055 5 105 1511005 05
10055 155 051155 051 005100. AI 100151, I05 001F00-
055, 115505 .5509010505 y 01105 1511005 051105005
55 101150150 y 55 05050.


13505110105
' El 111010 05101500 y 15 0155100 51151151, 105 005155
500 50010151015015 5|t05 005000 55 10015,
0001150250 5 r59r55ar 5 01115155 00005155.


- 13550055 05 0055 0050155 110155, 15 000050-
1150100 05 11100011100 05 05011000 50 15 5509r5
50101555 5 0150110011 (El r0000>1100 05 0511:1000
150005 15 050501050 05 15 5509r5 051511505001-
15r 0.1119500).
' 13550055 05 5190055 55015055, 155 05r50055 005
05150 0510015r 015550150 005 015101 01100150100,
110000050 105005 115105 y 00 10550 01 1i5050
501500105 05 5101150015 000 15015 1150050015.


1 [3550055 05 1.15005 105555 05 05151 05101051, 55
00505 550515r 005 r0510ri5 0005105r50|5 50 15
1000100 001010051.


- A 105 00005 5005 05 115105r 051500 5| 1150110, 55
15000210 015005 055905 05 050051‘, 05 5015005-
05055 051015055 y 05 01155 501500505055 01001-
055 005 51 55 000110051510015000.


- 0050155, 155 05r50055 005 05150 05 1011151
1500r5'10 00 r0510r 5501100 0151 011510 y 51 55001 05
15 0010105 55r5 r0510r.
' AI 05151 05100151, 1501131100 55 0101595 5105 111105,
f5rnili5r55 y 5r01905 05 l5 51100510100 5| 00010 05
5590005 01500, 51 0051 00505 050551 05005
101115015105 5155 05150055 005 0010m50.


E5115159155
1,C5r00505 05 00m001050100 1015015
00010105 50 I5 10511100100 I5 01105100 05 101015
1050100 151515015 5105 “E5050105 110155 05 110010
051505000


900100?
P05101005 155 0005500500155 051 00050r00 05
150500, 15 51115150015 05 55050105 1111055 05 1101110
05 150500 y 5| 1550510 05 105 011511105.
Gala qa Pramaaian qa la Saluq an al Tralqaja


Para pqaiciqnar al tarna auantaa can rnalarialaa
grafiaaa cia claaaarga:


i Safialatiaa: aapaciq libra cla hurna
I Afianaa (anam)
- Mailing aqn manaajaa clavaa


Farmaa da qrganizaciqn


- Ubiaar aanalatica
Daaaarga a lrnprima la aafialatica qua qallmita
laa aapaaiaa libraa cla humq, calaqua laa latra-
raa an lqa lugaraa ala altq trafiaa, junta a lqa
aaaanaaraa, al intariar cla la puarta cia laa banqa
y alraa lugaraa qua aqnaiclara puadan aaplar la
alanaiqn cla lua usuariqa y qua adamaa aatan
canaiqaraqaa aqrna aspaciaa libraa cla huma aa
talaaaa.


Otra farma


- Camunicaaiqn intarna (mailing, pantallaa, fqnda
cla pantalla)
Caarqina la cliiualan cla cantaniclaa ala laa banafi»
ciaa cla n'a uaar tabaaa, a travaa cla mailing, calq
caaian cla wallpaper y viclaaa an laa pantallaa
inatituaianalaa.
Guia cle Premecien cle Ia Salucl en el Traleaje


Materiales graficos


40__
PBUI'IIBIIIII HIIMII


E5HMJD1MHE
LEREDEHUMDDEflEMflD
u plil'ilhhiflfimay. dgurlllen dlnfl'fliml


Elfieege
cle aberte


La Nleetlna aumenta
. tarea eele ll euanee


aegiunclee fumae
en legar a eurante el
ml eerebre embaraze.


"lav-HI IF


.110
I_.l._1’.,l_|_I I111"


clel eigarrllle
El heme


haee eue
lea babes
nazean ele
baje peee.


‘i;


5 millenea
cle eereenaa


en tecle el
munele, han
falleeide a
eauea Elel
tahaee.


=I=_1


Pennaneeer
1 hera en 1m
eapaekleen
heme de
tahaee.
equivale a
lumar entre E


oSefialetica: eepacio libre cle heme


eAfiches (anexo)


oMailing con mensajee slaves


35
Guia da Promosion da Ia Saluo an al Traloaro


Alcohol
El alcoi'rol ouada aaiuar corrio iosiso diraclrir
soars siarlos tajidos (higado, cor'aaoo, sistarna
HEWIDSU] a producir aus aiaalos o'a iorma
indrracia a ira'vas da dilaranias maaaoisrnas


maiaorfilicos u hormonaias. dismi-
ias daiansas aota la iniacoion,


icamhios
i'il_ii3li:li‘l UE
allaracion arr la ru_ririoion, ariarnias, anira oiros}


Banaficios da no consurnir alcohol
Abandonar al consumo da alcohol maiora la
calidad da vida y raduca la loosioilidad da oada-
car ciartas aofarmadadas, como por aiamolo:
Eniarmadadas cardiovascularas (ECV): Son un
grupo da dasordanas dal corazon y da los vasos
sanguinaos.
Contraar cualquiar tioo da cancar.
Cirrosis alcoholics: Es una aofarmadad
orograsiva qua puada llagar a una insuficiaocia.
Fibrosis haoaiica: 8a rafiara a cisairicas
orasantas an al higado.


Adamas da las arrfarmadadas as importaota
tanar an suahta los banaficios socialas y par-
sonalas qua sa olotianan al dajar da consumir
alcohol;
Sa majora al astado da animo. El alcohol as ona
oaoida daorasora, y auriqua parazca qua
dasinhioa ai orincipio, a1 onico aiacto qua ocurra
as la oardida da ciartas araas dal caraoro qua
hacan qua orovocan on astado momaoianao da
axtrovarsion- Para a pasar da allo, daspuas da
unas horas, al asiado da shimo arnpaora y la
oarsona sa slants alicaido.
8a majora al olor corporal. Las parsonas qua
loaoan habitualma'rita dasorandan oor los ooros
una 'fragancia alsohdlica' dificil da alimirrar. Es
dificil ootarlo oorqua los oonsurnidoras sa
habitdah a allo.
Sa ahorra dinaro. Dabido al ahandono dal con-
sumo, sa ahorra dihsro y sa ouada utilizar para
otras actividadas mas saludalolas con los
amigos, paraja y familia.


- Sa maiora la ralacion familiar, paraja, hijos. En al
caso da los dapandianias al consumo da alco-
hol, al abandons supondria Una mayor ganan-
cia, ouasto qua coma ya sa ha ralaraociado coo
antarioridad, asta problems coollava muchos
oroolamas familiaras.


Estratagias
.Camoana da comunicacioo intarna
Coordina an la institucion la difusion da infori
macion rafaranta a las consacuansias dal con-
sorno da alcohol.


(‘,COmo?


Posiciona las consacuancias dal consurno da
alcohol y los banaficios da no consumirlo.


Para posicionar aI tama ,cuantas con matarialas
graiicos da dascarga:


. Mailing con mansajas clavas


Formas da organizacion


Comunicacioo iotarna (mailing, oantallas, iondo
1-da oanialla)


- Coordiha la difusion da contanidos da
los banafioios da no oonsurnir alcohol,
a travas da mailing y vidaos an [as pan-
tallas institucionalas.


36
Guis cis- Prsmocisn Us la Salud sn sl Trslssjs


Materiales grsficos


Si ND Issnsumss
alcohol msisrss Eu
sslidsd cls visis y


rssusss sl rissgs sis
psdsssr snfsrms-


dsdss ssms lss
ssrdisvsssuisrss,
sisrlss ssnssrss,


sirrssis y prsslsmss
Us! higscls-


In mmmucmu.
msmm #15’ i sacs»... 1


oMailing con msnsajss slaves


Absndunar sl
ssnsums ds
slsshol, msjsrs
sl sstsds cls
snirns, lss
rslssisnss
fsrnilisrss y
sssislss.
Gala cla Pramaaian cia la Saluu an al Traaaja


VI. Activaciones
‘3a raaarnianqa raalizar aativaaianaa qua
rafraaquan ta infarrnaciqn y repatancian la raaliw
zacian aa las qifarantaa actividaqaa paaiaianah
qaa an al lanzamianta cla Ia astratagia.
Pianaa an activicladaa ladicaa partiaipativaa qua
hagan cial momenta un aspacia agraclaala.


Par ajampla, da axiatir praaupuaata. aa augéara
aantratar una murga, cla tal manara qua aa
prapiaia un ambianta faativa qua HE! durara maa
qa 5 minutaa an aada aficina, laa paraanajas
praviamanta infarmadaa, visitaran caqa instan~
aia y paaiaianaran al aaaurna qa frutaa y la raali-
zaaian qa pauaaa aativaa, adamaa antragaran
“inaantivas” a laS/las funcianariaa/aa par aantaatar
pragutaa rafarantaa a Ias tamaticaa aarnpartidaa
an aaa mamanta.


Eata miama aativiqad la puaclaa raalizar can a}
apaya qa un grupq qa pramataraa campramati-
qaa can la aatratagia, alabaranda aartalaa, tarn-
baraa can matarial raaialada, antra atraa
apcianaa, an al aaaa cla no axistir praaupuaata


38


PROMOCIONDELASALD
Share